O festivale 2014

Vyhodnotenie

Medzinárodný divadelný festival SND Eurokontext.sk


Inauguračný, nultý ročník Medzinárodného divadelného festivalu SND Eurokontext.sk sa uskutočnil od 5. do 24. júna 2014, bol vyvrcholením 94. divadelnej sezóny Slovenského národného divadla. Na programe festivalu sa zúčastnili všetky tri umelecké súbory SND. Spolu s hostiteľmi festivalu vystúpilo na pôde SND 17 súborov z 10 krajín. Slovenské divadlá a 13 zahraničných súborov uviedlo spolu 37 predstavení, ktoré videlo 12 405 divákov. Nultý ročník festivalu Eurokontext.sk vytvoril možnosť tradície medzinárodnej konfrontácie divadiel V4 a vybraných partnerov z Európskej divadelnej konvencie/ETC, ktoré spája sila témy, sila slova, hľadanie sugestívneho a súčasného hudobno-dramatického jazyka, sila progresívneho mainstreamu. Festival sa uskutočnil pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Marka Maďariča, s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu a Európskej divadelnej konvencie/ETC, ktorej je SND členom.

 

Činoherná časť


Každá medzinárodná divadelná konfrontácia má zmysel. O to viac, ak sa deje medzi divadlami, ktoré spája jeden región a spoločná história. Na malej ploche je možné hľadať zásadné špecifiká, ktoré charakterizujú, spájajú i rozdeľujú hosťujúce divadelné kultúry. Na základe týchto rozdielností a charakteristík môžeme samých seba zasadiť do kontextu (súčasného divadla, súčasného divadelného jazyka, použitých foriem i tém, ktorými žijeme).

V rámci činohernej časti hostilo SND 8 zahraničných divadelných súborov – ND Brno, ZDM (ZKM) Záhreb, SND (SNG) Maribor, ND Praha, Vígszínház, DT Berlin, ND (TN) Varšava, Divadlo Globe Londýn, zorganizovali sme 2 medzinárodné diskusie (o témach divadelníkov v 21. storočí spolu s ETC (Európska divadelná konvencia) a so zástupcami krajín V4 o národných divadlách a inštalovali výstavu divadiel V4.
Priemerná návštevnosť festivalových predstavení činohernej časti bola 85 %, predstavenia navštívilo vyše 4 000 divákov, ktorí mohli sledovať text aj vo viacjazyčných titulkoch (činohra si tak vytvorila prvý fond otitulkovaných predstavení aj zo svojho repertoáru, ktorý je naďalej príležitostne využíva doma alebo na zájazdoch).

Z hľadiska tém bola dôležitým hľadiskom ich súvzťažnosť, ako aj špecifiká režijných poetík a herectva, ktoré festival priniesol. Takmer každé divadlo siahlo po domácom autorovi, či už klasikovi, alebo súčasnom. Prípadne po texte svetovej klasiky, ktorý interpretovali tvorcovia takými výrazovými prostriedkami, že sa diváci mohli dozvedieť podstatné veci o myslení a uvažovaní o divadle danej krajiny.
Práve rozdiely v interpretovaní klasiky, v použitých prostriedkoch, v témach, ktoré festival prináša, sú jeho výhodou. Vidíme, kde sme my a naše myslenie o divadle. Festival otvára témy, ktorými žijeme na priesečnici európskych divadelných ciest.

 • ND Brno prišlo s klasickým Othellom v neklasickej réžii slovenského tvorcu Rastislava Balleka a herca Roberta Rotha v hlavnej úlohe. Zvláštne spojenie slovenskej a českej hereckej expresie a výtvarna reprezentovaného Jozefom Cillerom, bardom slovenskej scénografie, veľmi jasne hovorilo o inakosti, ktorú žijeme na malej ploche, o komplexoch a predsudkoch, o rituálnosti, ku ktorej sa navraciame.
 • Záhrebské divadlo mladých predstavilo svoj koprodukčný titul Žltá čiara, súčasnú hru písanú priamo na objednávku divadla, ktorá sa zaoberala vzťahom medzi Európanmi a emigrantmi, konzumom a nedemokratickosťou demokracie i snami o nej. Inscenácia posunutá až do grotesknej roviny v expresívnej a intenzívnej ansámblovej súhre priam fyzického divadla bola dynamickou smršťou.
 • Slovinci predstavili svojho národného a kultového autora Draga Jančara a jeho hru Veľký brilantný valčík o „vymývaní“ mozgov elít, keď sa stráca rozdiel medzi tými, ktorí organizujú a sú organizovaní, keď nie je jasné, kto má v skutočnosti v rukách moc.
  Ich balkánsky naturel priamo ovplyvňuje ich herecký prejav, ženie ich k expresivite, ktorá v našich končinách nie je bežná.
 • Aj voľba Elfriede Jelinek ako titulu ND Praha bola mnoho vypovedajúca o inklinácii k nemeckej jazykovej i divadelnej kultúre našich českých kolegov. Hyperbolizovaná kriticko- feministická inscenácia Čo sa stalo, keď Nora opustila svojho manžela bola divadlom odstupu a racionálneho komentára s výrazným humorom.
 • Maďarské divadlo Vígszínház prinieslo typ zmierlivého, ale znepokojivého textu o večnej migrácii Hanocha Levina Tí, čo si balia kufre. Na pôdoryse scénografického minimalizmu a s ironickým a zvecneným herectvom budovali sugestívny divadelný zážitok. Zvláštna kombinácia irónie a emócie spôsobovala žitie a prežívanie každej dramatickej situácie, nielen jej komentovanie.
 • Nemecké divadlo Deutsches Theater Berlin sa v rovine tém konfrontovalo s minulosťou pomerne radikálnym spôsobom. Tri židovské ženy, troch generácií, veľmi otvorene komentujú minulosť a politickú príslušnosť členiek rodiny v hre súčasnej nemeckej autorky Mariany Salzmann Materčina mameloschn. Napriek tomu nešlo o príklad herectva odstupu, ale psychologickej skratky, ktorou presným rezom delili situácie a v nich emócie
 • .
 • Zahraničná inscenácia poľského Národného divadla z Varšavy v národnej hre Stanisłava Ignaca Witkiewicza Anonymné dielo otvorila najaktuálnejšiu otázku súčasnej politiky v divadle sýtej emócie a realistického prežívania v nie celkom realistickom režijnom predvedení. Mystika Witkacyho textu a herecká bravúra vytvorili nie bežný divadelný zážitok.
 • Záverečná inscenácia Divadla Globe, priam neklasicky a zámerne ironizovaný ikonický text Hamleta, priniesla medzinárodný pohľad na čítanie klasiky. Na jednej strane návrat k chudobnému divadlu, na strane druhej súčasná interpretácia.

Po vybraných festivalových predstaveniach boli besedy s publikom. V činohernej časti sa v priebehu festivalu vystriedalo 21 zahraničných hostí a pozorovateľov z 12 krajín. Počas festivalu sa uskutočnilo generálne zasadnutie výboru Európskej divadelnej konvencie/ETC.

 

Operná časť


Na pôde opery predstavovali programovú ponuku festivalu štyri vystúpenia mimobratislavských a zahraničných operných divadiel a päť predstavení nových inscenácií Opery SND premiérovaných v aktuálnej sezóne. Popri predstaveniach z repertoáru Opery SND - Rigoletto, Dorian Gray, Bohéma, La clemeza di Tito a Piková dáma – mali návštevníci možnosť vidieť profilové operné inscenácie Národného divadla Praha, Národného divadla moravsko-sliezskeho v Ostrave, Štátneho divadla Košice a avantgardnej viedenskej Neue Oper Wien. Všetky štyri predstavenia hosťujúcich súborov boli niečím osobitné a výnimočné.

 • Opera ND Praha sa predstavila s inscenáciou Verdiho diela Simon Boccanegra v inscenačnom stvárnení svetoznámeho režiséra Davida Pountneyho.
 • V podaní ostravskej Opery Národného divadla moravsko-sliezskeho zaznelo dielo Bohuslava Martinů Mirandolina. V jeho talianskej verzii to bolo prvé uvedenie tejto opery v Česku a vôbec prvé uvedenie diela ako takého na Slovensku. Titul navyše reflektoval na festivale Rok českej hudby.
 • Opera Štátneho divadla Košické hosťovala s inscenáciou Dialógy karmelitánok Francisa Poulenca. Inscenácia je prvým uvedením titulu na Slovensku, navyše získala tri nominácie na ocenenie Dosky a v jednej kategórii – za réžiu – i toto ocenenie v osobe režisérky Lindy Keprtovej dostala.
 • Predstavenie Punch and Judey vyprofilovaného viedenského súboru Neue Oper Wien, zameriavajúceho sa na modernú a súčasnú tvorbu, sa nieslo v znamení tvorby veľkého britského autora Harrisona Birtwistla, ktorý oslavoval v roku 2013 významné životné jubileum. Dielo, ktoré zaznelo v rámci festivalu Eurokontext.sk, patrí k výrazným artefaktom opernej tvorby druhej polovice 20. storočia a v podaní rakúskeho súboru, ktorý pricestoval s inscenáciou bezprostredne po jej viedenskej premiére, ho malo možnosť bratislavské publikum vidieť a počuť vo výsostne originálnej a kvalitnej podobe.

Operná časť festivalu Eurokontext.sk splnila vo svojej prvej fáze svoje zacielenie – poskytnúť priestor na konfrontáciu domáceho operného umenia so zahraničnou inscenačnou tvorbou, upozorniť v medzinárodnom kontexte na súčasný vývoj slovenského operného divadla a v neposlednom rade vo väčšej miere oživiť i záujem domácej kultúrnej verejnosti o operný žáner.

 

Baletná časť


Balet SND ponúkol na medzinárodnom festivale Eurokontext.sk tri hosťujúce a päť domácich produkcií.

 • Na úvod baletnej ponuky sa predstavil Balet Györ s dielami Kodály a Vie En Rose. Dokonalé pohybové zhmotnenie hudby významného maďarského skladateľa Zoltána Kodályho v choreografii Lászlóa Velekeia vystriedalo strhujúce tanečné divadlo v originálnom choreografickom slovníku Bena Van Cauwenbergha, so sprievodom nesmrteľnej hudby šansónov od Mauricea Chevaliera, Edith Piaf, Jacqua Brela a Gilberta Bécauda. Nadšené reakcie divákov len potvrdzovali prajné divácke zázemie, ktoré si tento súbor na Slovensku rokmi vybudoval.
 • V snahe dať priestor aj iným slovenským tanečným scénam boli na programe Veselosti minulosti z produkcie Divadla Štúdia tanca v Banskej Bystrici. Progresívna choreografia Milana Tomášika priniesla dva svety spojené inšpiráciou historického a údernosťou súčasného tanca.
 • Presahom do ďalších divadelných žánrov bol projekt The Painted Bird slovenského choreografa Pavla Zuštiaka pôsobiaceho v New Yorku. Inscenácia na témy exilu, vykorenenia a inakosti získala v roku 2013 dve nominácie na prestížnu cenu Bessie Award a Jaro Viňarský získal cenu Najlepší tanečník. Predstavenie vytvorené s newyorským hudobníkom Christianom Fredericksonom a so slovenským tanečníkom Jarom Viňarským obišlo niekoľko scén po svete. Na festivale na javisku historickej budovy SND bolo umocnené účinkovaním sedemdesiatich komparzistov.
 • Predstavenia hostí sa na festivale striedali s produkciami SND, medzi ktorými dominovali dve nové inscenácie aktuálnej sezóny – Sen noci svätojánskej v choreografii Youriho Vámosa a The Tempest od trojice slovenských tvorcov Stanislavy Vlčekovej, Andreja Petroviča a Jara Viňarského.

Diváci festivalu mohli na najväčšej scéne SND vidieť to najlepšie zo súčasného baletného repertoáru – inscenácie Romeo a Júlia, Onegin, Spiaca krásavica, Sen noci svätojánskej – z dielne významných európskych tvorcov a v podaní sólistov a zboru Baletu SND, ako aj hosťujúcich umelcov. Z nich spomeňme prvých sólistov Veľkého divadla v Moskve Anastasiu Goryachevu a Andreia Merkurieva, ktorí sa zhostili hlavných postáv v inscenácii Vasilija Medvedeva Onegin a obohatili festival o hviezdne výkony.

Nultý ročník festivalu Eurokontext.sk bol aj pre baletné umenie predovšetkým priestorom na umeleckú konfrontáciu. So zámerom priniesť nové impulzy, ktoré by rozšírili tanečné publikum ako aj vnímanie divadelného tanečného umenia v širšom medzinárodnom kontexte.